Uusi tieliikennelaki lisää turvallisuutta – Onko liikennemerkit jo hallussa?

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Uudella lailla on tarkoitus lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Tieliikennelain uudistaminen sujuvoittaa säädöksiä ja on merkittävä norminpurkuhanke, joten uuden lain voimaantulon yhteydessä myös useita asetuksia kumoutuu. Näitä ovat mm. tieliikenneasetus ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annettu asetus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa mm. liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä, liikennevaloista, ajoneuvojen nopeuksista, mitoista ja massoista säädetään laissa, eikä enää asetuksissa.  Tieliikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että voimme luottaa siihen, että kaikki tienkäyttäjät noudattavat liikennesääntöjä. Uudessa tieliikennelaissa mukaan on tuotu myös ennakointivelvollisuus.Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta välttääkseen vaaran ja vahingon. Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata. Ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä jarruttaa äkkiä tarpeettomasti.

Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus

Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Turvallinen ajoneuvon kuljettaminen

Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. 

Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Avustamisvelvollisuus

Jokaisen tienkäyttäjän on autettava onnettomuuspaikalla onnettomuudessa loukkaantuneita kykyjensä mukaan ja osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

Liikennemerkit

Uuden tieliikennelain myötä keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi ja teiden varteen tulee useita uusia liikennemerkkejä 1.6.2020 alkaen. Uusia liikennemerkkejä ovat mm. ajokaistojen yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. Lisäksi moniin merkkeihin on tehty teknisiä muutoksia ja niitä on selkeytetty.

Uusien liikennemerkkien siirtymäaika on 10 vuotta. Tämä tarkoittaa, että liikenteessä tulee näkymään useiden vuosien ajan sekä uusia että vanhanmallisia liikennemerkkejä. Keltaiset sulkuviivat muutetaan valkoisiksi hieman lyhyemmällä siirtymäajalla. Sulkuviivojen tulee olla valkoisia viimeistään 31.5.2023

Tieliikennelaki lisää turvallisuutta
Tieliikennelaki lisää turvallisuutta

Pysäköinti

Tieliikenneuudistus mahdollistaa paljon uutta. Nykyään kuljettaja saa parkkeerata tien vastakkaiselle puolelle taskuparkkiin, vaikka auton keulat olisivatkin vastakkain. Uusi tieliikennlaki sallii auton pysäyttämisen ja pysäköinnin taajamassa tien vasempaan reunaan, kunhan se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Lisäksi pysäköintikiekon merkitys vähenee sillä pysäköinnin alkamisajan voi nykyään ilmoittaa vaikka paperilapulla.


Lähde: Traficom

Lue BloxCarin tarinoita kotimaan matkailusta ja jakamistaloudesta.

Siirry takaisin käyttämään Blox Car -palvelua.
Takaisin palveluun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap